Merge remote-tracking branch 'origin/translations' into dm-privacy
All checks were successful
ci/woodpecker/tag/woodpecker Pipeline was successful
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful

This commit is contained in:
FloatingGhost 2023-05-23 13:47:14 +01:00
commit 42ffce97d6
4 changed files with 87 additions and 4 deletions

View file

@ -4,6 +4,7 @@
"mrf": {
"federation": "フェデレーション",
"keyword": {
"is_replaced_by": "→",
"keyword_policies": "キーワードポリシー",
"reject": "おことわり",
"replace": "おきかえ"

View file

@ -1,5 +1,7 @@
{
"about": {
"bubble_instances": "Instancje lokalnej bańki",
"bubble_instances_description": "Instancje wybrane przez administratorów w celu przedstawienia okolicy tej instancji",
"mrf": {
"federation": "Federacja",
"keyword": {
@ -16,12 +18,15 @@
"accept_desc": "Ta instancja akceptuje tylko posty z wymienionych instancji:",
"ftl_removal": "Usunięcie z „Całej znanej sieci”",
"ftl_removal_desc": "Ta instancja usuwa wymienionych instancje z „Całej znanej sieci”:",
"instance": "Instacja",
"media_nsfw": "Multimedia ustawione jako wrażliwe",
"media_nsfw_desc": "Ta instancja wymusza, by multimedia z wymienionych instancji były ustawione jako wrażliwe:",
"media_removal": "Usuwanie multimediów",
"media_removal_desc": "Ta instancja usuwa multimedia z postów od wymienionych instancji:",
"not_applicable": "N/A",
"quarantine": "Kwarantanna",
"quarantine_desc": "Ta instancja wysyła tylko publiczne posty do wymienionych instancji:",
"quarantine_desc": "Ta instancja nie wysyła postów do wymienionych instancji:",
"reason": "Powód",
"reject": "Odrzucanie",
"reject_desc": "Ta instancja odrzuca posty z wymienionych instancji:",
"simple_policies": "Zasady specyficzne dla instancji"
@ -29,6 +34,27 @@
},
"staff": "Administracja"
},
"announcements": {
"all_day_prompt": "Jest to całodzienne wydarzenie",
"cancel_edit_action": "Anuluj",
"close_error": "Zamknij",
"delete_action": "Usuń",
"edit_action": "Edytuj",
"end_time_display": "Kończy się o: {time}",
"end_time_prompt": "Koniec: ",
"inactive_message": "To ogłoszenie jest nieaktywne",
"mark_as_read_action": "Oznacz jako przeczytane",
"page_header": "Ogłoszenia",
"post_action": "Wyślij",
"post_error": "Błąd: {error}",
"post_form_header": "Wyślij ogłoszenie",
"post_placeholder": "Zawartość ogłoszenia",
"published_time_display": "Opublikowano o {time}",
"start_time_display": "Zaczyna się o: {time}",
"start_time_prompt": "Początek: ",
"submit_edit_action": "Wyślij",
"title": "Ogłoszenie"
},
"chats": {
"chats": "Czaty",
"delete": "Usuń",
@ -58,6 +84,7 @@
"keep_open": "Zostaw selektor otwarty",
"load_all": "Ładuję wszystkie {emojiAmount} emoji",
"load_all_hint": "Załadowano pierwsze {saneAmount} emoji, Załadowanie wszystkich emoji może spowodować problemy z wydajnością.",
"recent": "Ostatnio używane",
"search_emoji": "Wyszukaj emoji",
"stickers": "Naklejki",
"unicode": "Emoji unicode"
@ -837,4 +864,4 @@
"more": "Więcej",
"who_to_follow": "Propozycje obserwacji"
}
}
}

54
src/i18n/tr.json Normal file
View file

@ -0,0 +1,54 @@
{
"about": {
"bubble_instances": "Yerel Balon Örnekleri",
"bubble_instances_description": "Yöneticiler tarafından bu örneğin yerel alanını temsil etmesi için seçilen örnekler",
"mrf": {
"federation": "Federasyon",
"keyword": {
"ftl_removal": "\"Bilinen Tüm Ağ\" Zaman Çizelgesinden Kaldırma",
"is_replaced_by": "→",
"keyword_policies": "Anahtar kelime politikaları",
"reject": "Reddetmek",
"replace": "Yer değiştirmek"
},
"mrf_policies": "Etkinleştirilmiş MRF politikaları",
"mrf_policies_desc": "MRF ilkeleri, örneğin federasyon davranışını manipüle eder. Aşağıdaki politikalar etkinleştirildi:",
"simple": {
"accept": "Kabul etmek",
"accept_desc": "Bu örnek yalnızca aşağıdaki örneklerden gelen mesajları kabul eder:",
"ftl_removal": "\"Bilinen Ağ\" Zaman Çizelgesinden Kaldırma",
"ftl_removal_desc": "Bu örnek, şu örnekleri \"Bilinen Ağ\" zaman çizelgesinden kaldırır:",
"instance": "Örnek",
"media_nsfw": "Medya hassas olarak ayarlandı",
"media_nsfw_desc": "Bu örnek, medyayı aşağıdaki örneklerdeki gönderilerde hassas olarak ayarlanmasına zorlar:",
"media_removal": "Medya Kaldırma",
"media_removal_desc": "Bu örnek, aşağıdaki örneklerdeki yayınlardan medyayı kaldırır:",
"not_applicable": "Yok",
"quarantine": "Karantina",
"quarantine_desc": "Bu örnek, aşağıdaki örneklere gönderi göndermeyecek:",
"reason": "Sebep",
"reject": "Reddetmek",
"reject_desc": "Bu örnek, aşağıdaki örneklerden gelen mesajları kabul etmeyecektir:",
"simple_policies": "Örneğe özgü politikalar"
}
},
"staff": "Kadro"
},
"announcements": {
"all_day_prompt": "Bu tüm gün süren bir etkinlik",
"cancel_edit_action": "İptal etmek",
"close_error": "Kapalı",
"delete_action": "Sil",
"edit_action": "Düzenle",
"end_time_display": "{time} saatinde biter",
"end_time_prompt": "Bitiş zamanı: ",
"inactive_message": "Bu duyuru etkin değil",
"mark_as_read_action": "Okundu olarak işaretle",
"page_header": "Duyurular",
"post_action": "Post",
"post_error": "Hata: {error}",
"post_form_header": "Post sonrası",
"post_placeholder": "Duyuru içeriği",
"published_time_display": "{time} tarihinde yayınlandı"
}
}

View file

@ -84,6 +84,7 @@
"keep_open": "选择器保持打开",
"load_all": "加载全部 {emojiAmount} 个表情符号中",
"load_all_hint": "已加载前 {saneAmount} 个表情符号,加载全部表情符号可能会带来性能问题。",
"recent": "最近使用",
"search_emoji": "搜索表情符号",
"stickers": "贴纸",
"unicode": "Unicode 表情符号"
@ -732,7 +733,7 @@
"settings": "设置",
"settings_profile": "设置配置文件",
"settings_profile_creation": "创建新的配置文件",
"settings_profile_creation_new_name_label": "名",
"settings_profile_creation_new_name_label": "名",
"settings_profile_creation_submit": "创建",
"settings_profile_currently": "目前使用 {name}(版本:{version}",
"settings_profile_delete": "删除",
@ -920,7 +921,7 @@
"type_domains_to_mute": "搜索需要静音的域名",
"upload_a_photo": "上传照片",
"useStreamingApi": "实时接收帖文和通知",
"useStreamingApiWarning": "(不推荐使用,试验性,已知会跳过一些帖文)",
"useStreamingApiWarning": "十分炫酷推荐使用。要是崩了试试刷新?",
"use_at_icon": "将 {'@'} 符号显示为图标而不是文本",
"use_blurhash": "对NSFW的缩略图使用模糊处理",
"use_contain_fit": "生成缩略图时不要裁剪附件",